Metody zpracování informací

Zkratka předmětu KMI/KMZI
Název předmětu Metody zpracování informací
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KMI/KMZI
Název Metody zpracování informací
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/MZI
Vyloučené předměty KMI/KIMM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu k odborné práci. Má tři součásti, které je možno charakterizovat jako vyhledávání informací, zpracování informací, prezentace informací. Po seznámení s každou oblastí řeší student samostatně řadu dílčích úkolů. V kurzu je využíváno e-learningové prostředí.

Požadavky na studenta

Vypracování cca 10-ti dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení. Test.

Obsah

1 - Pojem informace, zdroje informací;
2 - Primární a sekundární informační zdroje;
3 - Využívání on-line katalogů knihoven;
4 - Bibliografické databáze;
5 - Pravidla citací informačních pramenů;
6 - Validita informace, plagiátorství, Internet;
7 - Zpracování grafických materiálů;
8 - Zpracování zvuku;
9 - Zpracování videa;
10 - Struktura odborné publikace;
11 - Zpracování bakalářské práce;
12 - Specifika ústní prezentace;
13 - Příprava ústní prezentace;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v e-learningovém prostředí. Ovládá praktické dovednosti z oblastí vyhledávání, zpracování a prezentace informací: citační normy, bibliografické databáze, jednoduché úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Josef Milota, Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • PECK, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Apress, 2006.
  • SEYLER, D.W.:. Doing Research (The Complete Research Paper Guide). New York : McGraw Hill, 1993.
  • MOHIDEEN, H.:. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk Publications, 1997.
  • ČMEJRKOVÁ, S. a kol.:. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
  • MILOTA, J. et all. Práce s VTI 1 a 2. České Budějovice: ZF JU, 2000.
  • GRAHAM, F. Primary Language Skills: Written and Oral Communication. 1976.
  • Satrapa, P.:. WWW pro čtenáře a autory. Neokortex, 1996.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Stáhnout jako PDF