Erfolgreich Presentieren

Zkratka předmětu KJE/DEP
Název předmětu Erfolgreich Presentieren
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KJE/DEP
Název Erfolgreich Presentieren
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vypracování abstraktu a prezentace odborného tématu zadaného v bakalářské práci. Studenti si osvojí dovednosti nutné pro studium odborné literatury, základní techniky prezentování a zásady vedení diskuse v německém jazyce po prezentaci.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným vypracováním abstraktu.

Obsah

Cvičení:
1. Příprava prezentace
2. Práce s texty odborného zaměření
3. Grafy, tabulky a diagramy
4. Obraty a vazby typické pro prezentaci
5. Technické pomůcky
6. Řeč těla
7. Techniky prezentace
8. Realizace prezentace
9. Chyby při prezentaci
10. Diskuse po prezentaci
11. Evaluace prezentace
12. Zásady pro vypracování abstraktu
13. Vypracování abstraktu
14. Evaluace abstraktu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student dovede prezentovat v německém jazyce odborné téma a vést k němu diskuzi.

Garanti a vyučující
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, PhDr. Olga Loukotková
Literatura
  • MICHŇOVÁ, Iva. Deutsch im Beruf 1. Praha: Grada Publishing, a.s, 2008. ISBN 978-80-247-2408-9.
  • NŐLLKE, Claudia. Präsentieren. München Haufe: Planegg, 2009. ISBN 978-3-448-10026-6.
  • MICHŇOVÁ, Iva. Business Deutsch. Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1643-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF